Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.

Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – reprezentuje interesy całej społeczności studenckiej SGH. W rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, należy do niego każdy student uczelni, jednak działa on przez swoje organy, w których w ciągu każdego roku akademickiego działa ok. 150 studentów z różnych lat studiów. Prowadzi stałe działania na rzecz ochrony praw i interesów studentów, a także zajmuje się wieloma projektami mającymi na celu organizację życia studentów. W ciągu roku realizuje kilkanaście projektów, zarówno merytorycznych, jak i rozrywkowych.

Do zadań Samorządu Studentów SGH należy przede wszystkim:

 • obrona praw i interesów studenckich.
 • reprezentowanie studentów w organach Uczelni, w szczególności w Senacie SGH.
 • dbanie o rozwój studenckiej działalności kulturalnej i naukowej.
 • wspomaganie kół naukowych i organizacji akademickich.
 • występowanie do władz Uczelni z wnioskami i postulatami dotyczącymi studentów.
 • przyznawanie stypendiów i akademików.

Organy Samorządu[edytuj]

Przewodniczący[edytuj]

Przewodniczący jest wybierany przez Radę na posiedzeniu wyborczym. Pełni funkcję przewodniczącego Rady, Zarządu, Kolegium Senatorów i Rady Gabinetowej. Wydaje zarządzenia, obwieszczenia, komunikaty i decyzje w zakresie objętym swoimi kompetencjami i uprawnieniami.

 • reprezentuje studentów SGH i organy Samorządu,
 • kieruje pracami Zarządu i prowadzi obrady Rady,
 • powołuje i odwołuje członków Zarządu, pełnomocników, przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji oraz przewodniczących zespołów,
 • powołuje, rozwiązuje i znosi niestałe komisje i zespoły,
 • prowadzi nadzór nad działalnością komisji, zespołów i pełnomocników,
 • wnosi odwołanie od wymierzonej studentowi przez Rektora kary upomnienia oraz składa wnioski o przekazanie sprawy dyscyplinarnej studenta sądowi koleżeńskiemu,
 • przedstawia Rektorowi uchwały organów kolegialnych Samorządu oraz zarządzenia organów jednoosobowych Samorządu i przewodniczących organów kolegialnych Samorządu,
 • ogłasza tekst jednolity Regulaminu i aktów prawnych wydanych na jego podstawie,
 • dokonuje pozostałych określonych Regulaminem czynności.

Przewodniczący Samorządu: Bogdan Marek

Rada Samorządu Studentów[edytuj]

Rada jest organem uchwałodawczym Samorządu. W jej skład wchodzi 27 radnych, 6 senatorów studenckich i Przewodniczący Samorządu, przy czym sprawowanie mandatu radnego i senatora oraz funkcji Przewodniczącego można łączyć. Rada obecnie liczy 28 członków. Quorum wynosi 14 członków Rady, quorum właściwe przy podejmowaniu uchwał w sprawach określonych w § 17 pkt. 1-6 Regulaminu wynosi 14 członków Rady.

Posiedzenia Rady odbywają się raz w miesiącu i są otwarte dla wszystkich, rada nie jest bezpośrednio zaangażowana w działalność operacyjną Samorządu, ale jej członkowie często angażują się w poszczególnych komisjach.

Skład Rady w kadencji 2016/2017:

Przewodniczący – członek Rady: Bogdan Marek

Senatorowie – członkowie Rady: Bartosz Bilejczyk, Michał Gałagus, Rafał Marcin Chmura, Patricia Maria Pater, Piotr Rafał Połeć, Rafał Śledź

Radni: Piotr Bator, Jakub Filip Bereziewicz, Katarzyna Ewa Bojar, Maciej Tomasz Borucki, Rafał Marcin Chmura, Edyta Agnieszka Cichacka, Maciej Piotr Dąbrowski, Klaudia Agata Dysko, Michał Gałagus, Piotr Jarosław Idzi, Mateusz Jan Kocman, Natalia Maria Kuc, Karol Lasota, Marta Agnieszka Łącka, Bogdan Marek, Paweł Nowak, Patricia Maria Pater, Łukasz Pawlak, Aleksandra Podlodowska, Piotr Rafał Połeć, Monika Prokop, Michał Paweł Radek, Klaudia Servaas, Jakub Wojciech Siemiątkowski, Karol Bartłomiej Sienkiewicz, Rafał Śledź, Małgorzata Agnieszka Urbanowicz

Sekretarz Rady: Michał Gałagus

Zarząd[edytuj]

Zarząd Samorządu jest organem wykonawczym, który za zgodą rady, jest powoływany przez przewodniczącego. Liczy sobie 9 członków, w tym Przewodniczącego, członka Zarządu ds. Jakości Kształcenia i członka Zarządu ds. Finansów i Administracji.

Zarząd odpowiada za działalność operacyjną Samorządu, nadzorując pracę komisji poprzez cotygodniowe organizowane posiedzeń. Dodatkowo jest on odpowiedzialny m.in. za bezpośrednie kontakty z władzami uczelni.

Przewodniczący może powołać spośród członków Zarządu wiceprzewodniczącego Samorządu, który de facto pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu.

Wiceprzewodniczący może w imieniu Przewodniczącego:

 • reprezentować studentów SGH i organy Samorządu,
 • kierować pracami Zarządu,
 • prowadzić nadzór nad działalnością komisji, zespołów i pełnomocników,
 • wnosić odwołanie od wymierzonej studentowi przez Rektora kary upomnienia oraz składać wnioski o przekazanie sprawy dyscyplinarnej studenta sądowi koleżeńskiemu,
 • przedstawiać Rektorowi uchwały organów kolegialnych Samorządu oraz zarządzenia organów jednoosobowych Samorządu i przewodniczących organów kolegialnych Samorządu.

Skład Zarządu:

 • Przewodniczący – Bogdan Marek
 • Członek Zarządu ds. Finansów i Administracji – Michał Gałagus
 • Członek Zarządu ds. Jakości Kształcenia – Rafał Marcin Chmura
 • Członek Zarządu ds. Informacji i Komunikacji – Maciej Tomasz Borucki
 • Członek Zarządu ds. Studenckich – Arkadiusz Łukasz Kamiński
 • Członek Zarządu ds. Infrastruktury – Maciej Piotr Dąbrowski

Kolegium Senatorów[edytuj]

Kolegium Senatorów jest organem doradczym Zarządu i Rady. W jego skład wchodzi 6 senatorów i Przewodniczący.Zebranie kolegium odbywa się raz w miesiącu i wyraża opinie w sprawach ważnych dla ogółu studentów oraz wnioskuje o zarządzenie referendum studenckiego.

Przewodniczący Kolegium senatorów: Bogdan Marek

Senatorowie: Bartosz Bilejczyk, Michał Gałagus, Rafał Marcin Chmura, Patricia Maria Pater, Piotr Rafał Połeć, Rafał Śledź

Sekretarz Kolegium Senatorów: nieobsadzone, obowiązki pełni Zespół Prawno-Legislacyjny

Komisje[edytuj]

Komisje prowadzą bieżącą działalność Samorządu w zakresie określonym przez Przewodniczącego. Prezydium komisji składa się z jej przewodniczącego i co najmniej jednego wiceprzewodniczącego. Członkowie Zarządu nie mogą być przewodniczącymi komisji stałych.

W ramach Samorządu działają 3 komisje stałe:

 • Komisja ds. Akademików
 • Komisja Stypendialna
 • Odwoławcza Komisja Stypendialna

Obecnie funkcjonuje 9 komisji nie-stałych

 1. Komisja ds. Finansów i Administracji
 2. Komisja ds. Jakości Kształcenia
 3. Komisja ds. Informacji i Promocji
 4. Komisja ds. Projektów
 5. Komisja ds. Kontaktów Zewnętrznych
 6. Komisja ds. Zasobów Ludzkich
 7. Komisja ds. IT
 8. Komisja ds. Systemu Oceny Projektów
 9. Komisja ds. Informacji i Komunikacji

Rzecznik Praw Studenta SGH[edytuj]

Rzecznik Praw Studenta odpowiada za sprawy studenckie, pośredniczy w kontaktach z władzami oraz pomaga studentom SGH rozwiązywać ich problemy.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu do jego obowiązków należy:

 • opiniowanie na prośbę Przewodniczącego Samorządu podań studentów do władz uczelni,
 • pomoc w przypadku konfliktów na linii student – wykładowca,
 • rozwiązywanie indywidualnych i grupowych problemów studentów.
 • W szczególności Rzecznik zajmuje się:
 • mediacją miedzy studentami a wykładowcami,
 • sprawami związanymi ze skreśleniem z listy studentów oraz wykwaterowaniem z akademika,
 • problemami związanymi z funkcjonowaniem uczelni, kwestiami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi dalsze studiowanie oraz innymi problemami wynikającymi z uczelnianych regulacji.

Rzecznikiem Praw Studenta jest Michał Lechowski.

Organizowane projekty[edytuj]

Konferencje i targi[edytuj]

Konferencja Polskich Uczelni Ekonomicznych[edytuj]

Projekt ma na celu zacieśnienie współpracy integracji przedstawicieli samorządów studentów najlepszych uczelni w Polsce oraz budowanie relacji między nimi, a środowiskiem ekonomicznym.

Inspiring Solutions[edytuj]

Największa studencka konferencja o tematyce IT, organizowana przy współpracy z AGH oraz PW, a także organizacją CEMS. Podczas trwania IS uczestnicy maj okazje poznać osobiście najciekawsze osobowości związane z biznesem IT oraz światem start-upów. W roku 2017 projekt odbywa się po raz 10.

Targi Firm FMCG[edytuj]

Przez trzy dni studenci mają możliwość poznać oferty i sposób działania największych firm z branży FMCG, a także wziąć udział, w organizowanych przez nie warsztatach. Do partnerów projektu należą między innymi: Eurocash, Niesen, Nestle, Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, Procter & Gamble, czy Coca-Cola HBC.

TEDxSGH[edytuj]

Projekt opiera się na popularnym na całym świecie formacie – konferencji TED. Jest to innowacyjna platforma do wymiany poglądów, integracji lokalnej społeczności i budowania świadomego postrzegania świata. TEDxSGH ma być katalizatorem innowacyjności i nieszablonowości. TEDxSGH to całodniowa konferencja w czasie której inspirujący mówcy, w formie maksymalnie 18-minutowych „Talksów” przedstawiają krótkie prelekcje.

Informacyjne[edytuj]

Informator dla I roku studiów licencjackich[edytuj]

Jest to kompletny przewodnik dla studentów rozpoczynających tok nauczania w SGH. Zawiera informacje na temat między innymi: wykładowców, przedmiotów, życia studenckiego, stypendiów, akademików, czy organizacji działających w ramach uczelni.

Kalendarz Akademicki[edytuj]

Jest to funkcjonalne narzędzie dla studentów, które ma im pomóc w organizacji czasu, ale także dostarczyć informacji na temat najbliższego otoczenia uczelni.

Promocja kierunków[edytuj]

Spotkanie informacyjne, na którym uczestnicy mają okazję poznać doświadczenia starszych studentów z poszczególnymi kierunkami, dostępnymi na uczelni.

Integracyjne[edytuj]

Bieg SGH[edytuj]

Wydarzenie charytatywne, organizowane przy współpracy z Fundacją Szczęśliwej Drogi. Bieg jest otwarty dla wszystkich i dostępny w dwóch wariantach – 5 i 10 km.

Chinese-European Partnership for Development[edytuj]

Trzy-etapowy projekt, którego celem jest integracja środowiska biznesu chińskiego z europejskim. Do kolejnych etapów projektu należą: konferencja dotycząca biznesu, wizyta chińskiej delegacji w europie oraz wizyta polskiej delegacji w Chinach.

Mosty Ekonomiczne[edytuj]

Projekt, w który zaangażowane są najlepsze polskie uczelnie ekonomiczne a jego celem jest integracja poszczególnych środowisk akademickich. Uczestnicy projektu mają okazję wziąć udział w czterodniowej wymianie do wybranej przez siebie uczelni.

Wielka Parada Studentów[edytuj]

Wydarzenie corocznie odbywa się w maju, przedstawiciele wszystkich stołecznych uczelni spotykają się na Placu Defilad, by wspólnie odbyć przemarsz ulicami miasta w strojach, nawiązujących do wybranej przez siebie stylistyki.

Wielkie Zwiedzanie Warszawy[edytuj]

Wydarzenie skierowane do studentów z poza Warszawy, mana celu zintegrowane ich ze środowiskiem akademickim oraz zapoznanie z najciekawszymi miejscami w Warszawie.

Integracyjne[edytuj]

Back 2 School[edytuj]

Impreza organizowana na początku semestru zimowego, w celu rozrywkowym.

Bal SGH[edytuj]

Najważniejsza impreza w kalendarzu społeczności SGH, odbywa się co roku w Pałacu Kultury i Nauki a oprócz studentów uczestniczą w niej równiej absolwenci i władze uczelni.

Juwenalia SGH[edytuj]

Impreza odbywa się w maju i jest okazją dla społeczności studenckiej do integracji i odstresowania. Tradycyjnie odbywa się w maju, a uczestnicy biorą udział w koncertach, konkursach itp.

Kino na Auli[edytuj]

Coroczny projekt, podczas którego hol, zwany Aulą Spadochronową jest zamieniany w specyficzne kino. Impreza co roku nawiązuje do innego tematu i jako jedna z nielicznych, jest koordynowana przez studentów pierwszego roku.

Obóz Zerowy Wetlina[edytuj]

Wyjazd integracyjny do bieszczadzkiej miejscowości Wetlina, organizowany dla przyszłych studentów Szkoły Głównej Handlowej. Odbywa się w dwóch 10-dniowych turnusach od początku września.

Otrzęsiny[edytuj]

Impreza stanowi inicjację roku akademickiego dla studentów SGH.

Bibliografia[edytuj]