Andrzej Biały

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Andrzej Biały (ur. 28 lipca 1952 w Przasnyszu[1]) – polski historyk i pedagog.

W 1971 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu. W 1977 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę magisterską pt. Współczesne zjawiska zboczowe w okolicach Murzynowa nad Wisłą (promotor: prof. Cecylia Radłowska). Pracował jako nauczyciel oraz instruktor na terenie województw: ciechanowskiego (Czernice Borowe), ostrołęckiego i białostockiego, potem prowadził działalność gospodarczą. Był pilotem wycieczek krajowych i międzynarodowych z językiem rosyjskim.

Od 2008 r. uczestniczył w seminariach doktorskich prof. dr. hab. Andrzeja Szwarca, a następnie (od 2010) prof. dr. hab. Romualda Turkowskiego na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W 2011 r. otrzymał stypendium naukowe Unii Europejskiej w ramach programu "Erasmus Mundus" na Wydziale Historycznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Od lutego 2012 do lutego 2013 r. odbył staż naukowy na tym uniwersytecie. W czerwcu 2017 r. obronił dysertację doktorską na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej w Pułtusku pt. Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach 1921-1939 (promotor: prof. dr hab. R. Turkowski; A. Biały otrzymał za nią nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Prowadzi rozległą działalność odczytową. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych w Polsce i na Białorusi, opublikował też szereg artykułów w periodykach naukowych i pracach zbiorowych. Jego rozprawa doktorska została wydana w 2018 r. w Przasnyszu przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, obecnie dostępna również w Internecie w wersji pdf [2][3][4].

Jest członkiem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Numer w bazie ORCID 0000-0002-1354-3958.

Książki autorskie[edytuj]

 • Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach 1921-1939, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Przasnysz 2018, ISBN 978-83-948904-3-8 (rozprawa doktorska).

Artykuły naukowe[edytuj]

 • Беларусь в возрождённой Польше, w: Исторические и психолого- педагогические науки. Сборник научных статей (Научные труды Республиканского института высшей школы, Вып. 13, ч. 1), Mińsk 2013, s. 44-50.
 • Концепция Юзефа Пилсудского и её реализация в процессе восстановления Речи Посполитой, w: З гісторыі навукі ў Беларусі (40-годдзя гісторыі навукі Інстытута Гісторыі НАН Беларусі). Зборнік навуковых артыкулаў, Brześć 2013, s. 30-36.
 • Zwalczanie kułactwa na Białorusi Sowieckiej w latach 1926-1934 jako jeden z środków eliminacji społeczności polskiej na tych terenach, w: „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego”, nr 30 (2014), s. 65-85.
 • Политика Речи Посполитой по отношению к Полякам Восточной и Центральной Белоруссии в 1918 – 1921 гг., w: Исторические и психолого-педагогические науки. Сборник научных статей (Научные труды Республиканского института высшей школы, Вып. 14, ч. 1), Mińsk 2014, s. 45-50.
 • Актуальность политических взглядов Мариана Здзеховского в современных условиях, w: Исторические и психолого-педагогические науки. Сборник научных статей (Научные труды Республиканского института высшей школы; Вып. 15, ч. 1), Mińsk 2015, s. 17-22.
 • Творчество популярных польских писателей - уроженцев Беларуси в межвоенный период, w: Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. статей. (Научные труды Республиканского института высшей школы; Вып. 16, ч. 1), Mińsk 2016, s. 34-41.
 • Sources to the history of the Polish minority in the Soviet Republic of Byelorussia in 1921-1939 = Źródła do dziejów mniejszości polskiej na Białorusi sowieckiej w latach 1921-1939, w: „Zeszyty Naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe”, z. 31 (2017), s. 385-399.
 • Szlachta Kresów Wschodnich, w: Irena Kotowicz-Borowy (1952-1917). In memoriam. „Mazowieckie Zeszyty Naukowe” nr 4, Ciechanów 2018, s. 109-118.
 • Сотрудничество в польском обществе между ВКЛ и Польским королевством во времена деятельности I, II Государственных дум в Российской империи, w: Исторические и психолого-педагогические науки. Сб. науч. статей (Научные труды Республиканского института высшей школы; Вып. 18, ч. 1. Исторические науки), Мińsk 2018, s. 47-53.
 • Komunikat naukowy. Sprawozdanie z kwerendy w Narodowym Archiwum Republiki Białoruś, Mińsk 31.08-21.09.2018, "Zeszyty Naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe", z. 32 (2018), s. 279-291.
 • Szkolnictwo polskie na terenie wsi zamieszkałych przez Polaków w Białorusi Sowieckiej w latach międzywojennych (1921-1937), w: "Rocznik Historyczny Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego", nr 34 (2018), s.147-162.
 • Polacy na Białorusi 1921-1939, w: Kresy wschodnie źródłem – siły i potęgi Polski. Konferencja historyczna, Warszawa, 1 grudnia AD 2018, Warszawa 2019, s. 23-61.
 • Архиепископ могилевский Ян Цепляк и его миссия, w: Гісторыя Магілёва. Мінулае І сучаснасць. Зборнік навуковых артыкулаў удзельнікаў ХI Міжнароднай навуковай канферэнцыі 20-21 чэрвеня 2019 г., Mohylew 2019, s. 287 – 295.
 • Великий польский натуралист, открыватешль – сын Земли Новогрудской – Бенедикт Дыбовский, w: Исторические и психолого-педагогические науки. Сб. науч. статей (Научные труды Республиканского института высшей школы; Вып. 19, ч. 1. Исторические науки), Мińsk 2019, s. 31-38.
 • Znani Polacy związani z Ziemia Białoruską, w: XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Droga ku wzajemności" organizowana przez Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturowego w Polsce, Grodzieński Uniwersytet im. Janki Kupały i Urząd Wojewódzki w Grodnie w dniach 18-19 października 2019 w Białymstoku. Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe pod red. B. Siegienia, Białystok 2019, s. 281-293.
 • Kodeks Rolny Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w tłumaczeniu Stefana Heltmana, w: Вучоныя запіскі Брэсцкага ўніверсітэта. Зборнік навуковых прац. Выпуск 15 Частка 1 Гуманітарныяі грамадсіянавукі, Brześć 2019, s.141-147.
 • Polacy a polityka oświatowa Białorusi Sowieckiej w latach 1921-1938, w: Зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаны 80-годдзю Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы і 65-годдзю гістарычнай адукацыі ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы, Grodno 2019, s. 281-284.
 • Szkolnictwo polskojęzyczne BSRR w latach 1921-1938 w świetle polskojęzycznej prasy na Białorusi, w: Międzynarodowa Konferencja w Grodnie "Polacy na Białorusi od końca XIX wieku do początku XXI wieku, Tom III, Niepodległość 1918 – 2018. Polskie i białoruskie idee niepodległościowe, pod red. T. Gawina, Warszawa 2019, s. 345-360.
 • Obraz życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego Polaków w świetle polskojęzycznej pracy sowieckiej w BSRR w latach 20. XX wieku, w: Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Grodnie "Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku", Tom IV, Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku, pod red. T. Gawina, Warszawa 2020, s. 317-332.
 • Szkolnictwo polskie w BSRS w latach 1921-1938. Zasięg, typologia, programy nauczania, w: Europa środkowo- wschodnia jako obszar wielu kultur i polityk. Studia historyczne i politologiczne ofiarowane Profesorowi Nikołajowi Iwanowowi pod red. A. Kwiatka i Z. Machelskiego, Opole 2020, s. 47-61.
 • Sprawozdanie z badań naukowych - kwerenda w 2019 r. na Białorusi, w: Rocznik Przasnyski, tom VIII, Przasnysz 2020, s. 371-373.
 • Ostrołęczanie na listach ofiar "Operacji Polskiej NKWD" w Mińsku Białoruskim w latach 1937-1938, Zeszyty Naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, z. 34 (2020), s. 87- 98.
 • Ukryte zniewolenie włościan białoruskich w ramach kolektywizacji – na podstawie "Statutu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w BSRR z roku 1928" – analiza i wnioski, "Myśl Ludowa", nr 12/2020, s.21-33.
 • Белорусскиц след в дневниках Яна Хризостома Пасека, w: Исторические и психолого-педагогические науки. Сб. науч. статей (Научные труды Республиканского института высшей школы; Вып. 21, ч. 1. Исторические науки), Мińsk 2021, s. 70-78.

Przypisy[edytuj]

 1. Administrator, Aktualności - archiwum, www.muzeumprzasnysz.pl [dostęp 2019-07-29] (pol.).
 2. Mniejszość polska na Białorusi sowieckiej w latach 1921-1939, www.powiat-przasnysz.pl [dostęp 2021-04-03] (pol.).
 3. „Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach 1921-1939” – książka dr Andrzeja Białego dostępna do bezpłatnego pobrania dla wszystkich miłośników historii Polski, www.powiat-przasnysz.pl [dostęp 2021-04-03] (pol.).
 4. „Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach 1921-1939” – książka dr Andrzeja Białego do pobrania za darmo, www.infoprzasnysz.com [dostęp 2021-04-03] (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj]



Wiki-wordmark.png Artykuł utworzony w PrePedii.