IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy WOP w Gdańsku

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy WOP w Gdańsku
Logo IV Liceum Ogólnokształcącego
4LO logo 2.jpg
240px
Typ szkoły liceum ogólnokształcące
Patron szkoły Marynarze Wojsk Ochrony Pogranicza
Państwo  Polska
Miejscowość Gdańsk
Data założenia 1 września 1946
Liczba uczniów 360
Dyrektor Teresa Masłowska
Wicedyrektorzy Dorota Suchacz
Adres Na Zaspę 31a
80-546 Gdańsk
Lokalizacja szkoły
brak współrzędnych
Strona internetowa szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy WOP w Gdańsku – placówka edukacyjna znajdująca się w Gdańsku, w dzielnicy Nowy Port.

Historia[edytuj]

Liceum Ogólnokształcące oraz Państwowe Gimnazjum z siedzibą przy ulicy Wyzwolenia 8 zostało otwarte 1 września 1946 r. Posesja zbudowana w 1912 r. po zakończeniu działań wojennych, wykazywała znaczny stopień zniszczenia. Do stanu używalności doprowadził ją pierwszy kierownik Stefan Oszwa. Pierwszym dyrektorem został Dominik Wysocki. Warunki pracy i nauki były trudne. Brak było podstawowych sprzętów szkolnych, ławek, krzeseł, także najniezbędniejszych podręczników. Szkoła nie posiadała Sali gimnastycznej. Pomocy udzieliły największe, powstające w dzielnicy, zakłady pracy.

We wrześniu 1950 r. w placówce uczyło się 213 uczniów, pracowało 12 nauczycieli pod kierunkiem dyrektora Anatola Rubinowa. Kłopot sprawiała realizacja godzin wychowania fizycznego. Pozostawał do wykorzystania tylko teren poza budynkiem szkolnym. W okresie jesiennym czy zimowym nie gwarantował możliwości uprawiania ćwiczeń czy gier zespołowych. Rada Pedagogiczna i rodzice zaproponowali zbudowanie w czynie społecznym baraku, który w pewnym stopniu mógł zaspokoić sportowe potrzeby młodzieży. Dnia 1 września 1955 r. barak został oddany do użytku; mieściła się w nim niewielka sala z zapleczem. Przez długie lata kierował sportem szkolnym Henryk Rolewicz, mieszkaniec dzielnicy, później wieloletni konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli.

W sierpniu 1968 r. dyrektor A. Rusinow odszedł na emeryturę. Jego obowiązki przejęła dyrektor Izabela Korzeniewska, rozpoczynając nowy rok szkolny wraz z dwudziestoma nauczycielami. Mimo że już w 1959 r. zapadła decyzja rozbudowy szkoły, nie mogła doczekać się realizacji. Liczba klas wzrastała. Rodzice, środowisko wokół placówki, uczniowie i nauczyciele bezustannie podkreślali potrzebę adaptacji albo budowy nowego obiektu. Tymczasem dostosowywano pomieszczenia suteren do potrzeb uczniów. Ostatecznie władze oświatowe zdecydowały o budowie. Projekt przewidywał 22 pomieszczenia do nauki oraz wiele innych z przeznaczeniem na czytelnię, bibliotekę, jadalnię, oraz spółdzielnię uczniowską

W sierpniu 1970 r. przystąpiono do wykonania wykopów pod budynek, w stanie surowym był gotowy w marcu 1971 r. Dzień 1 września 1971 r. stał się dniem początku nauki w nowym budynku IV LO, a także inauguracją krajową roku szkolnego w całej Polsce. Na inaugurację przybył ówczesny minister oświaty i wychowania Henryk Jabłoński. Generał Mieczysław Dębicki wręczył dyrektorowi szkoły sztandar ufundowany przez marynarzy i oficerów Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza. Szkole nadano imię tej jednostki, przy wejściu wmurowano pamiątkową tablicę. Dla 545 uczniów i 28 nauczycieli radykalnie poprawiły się warunki pracy i nauki. Powstał Szczep Harcerski „Jantar” i Morska Drużyna, młodzież zdobywała specjalności morskie. Szkoła zaczęła współpracę z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1977 r. została otwarta Szkolna Izba Pamięci Narodowej, w której zgromadzono wiele pamiątek, dotyczących szczególnie Westerplatte i jego obrońców, a także patrona szkoły – Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza.

Cygler Barbara - dyrektor IV LO w latach 1979-1982

W kilka lat później izba została zlikwidowana na skutek braku sal lekcyjnych. Tylko część zbiorów mogła być wykorzystywana w pracy nauczycieli. W 1979 r. dyrektor Izabela Korzeniewska odeszła do pracy w miejskiej administracji oświatowej.

W roku szkolnym 1979/1980 nową dyrektor została Barbara Cygler. W tym okresie poprawiło się zaopatrzenie szkoły w sprzęt – wyposażono pokój nauczycielski, świetlicę i stołówkę szkolną, zakupiono sprzęt do laboratorium językowego, wymieniono stoły, krzesła, czy tablice.

Korpaczewski Henryk - dyrektor IV LO w latach 1982-1984

Z dniem 1 września 1982 r. dyrektor Cygler przeszła do pracy w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, a obowiązki przejął Henryk Korpaczewski. Rok szkolny 1982/3 był trudnym rokiem pracy, ze względu na sytuację polityczno-gospodarczą kraju i własne kłopoty lokalowe szkoły. W budynku IV LO rozrastała się liczba uczniów Szkoły podstawowej nr 53 – przyjętych w 1980 r. Toczyła się batalia o wybudowanie nowego skrzydła budynku dla potrzeb szkoły podstawowej, ale realne kształty budowa nabrała po czterech latach starań.

1 września 1983 podzielono liceum na dwa licea – IV i X, mieszczące się na Przymorzu, co niekorzystnie odbiło się na jakości kształcenia i warunkach pracy kadry. Z dniem 1 września dyr. H. Korpaczewski odszedł na emeryturę, zaś jego obowiązki przejął Franciszek Potulski.

Potulski Franciszek - dyrektor w latach 1984-1991, 1992-1997

Rozwinął współpracę z zakładami pracy i doprowadził do budowy nowego gmachu dla szkoły podstawowej, przez co poprawiły się warunki nauczania w liceum. W październiku 1986 r. wmurowany został akt erekcyjny pod budowę segmentu dydaktycznego dla potrzeb SP 53. Dwa lata później budynek ukończono. Rozwinęła się praca pozalekcyjna, dużo energii wkładano w przygotowanie sesji popularnonaukowych oraz wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych. Tradycją stały się dłuższe wyprawy w głąb kraju. Powstał parlament szkolny, który w ciągu kilku lat wypracował wdrażane formy pracy z młodzieżą. Tradycją szkoły stały się organizowane przez parlament wybory Miss i Mistera Szkoły. Staraniem dyrektora od 1989 r. zaczęto budowę kompleksu sal gimnastycznych. Budynek został przewidziany do użytkowania nie tylko przez uczniów, lecz także mieszkańców Nowego Portu jako obiekt środowiskowy. Zawiera obecnie halę główną, pięć sal mniejszych, siłownię, saunę z zapleczem sanitarnym, salę klubowo-kawiarnianą.

Na początku 1991 r. dyrektor Potulski zainspirował powstanie Towarzystwa Inicjatyw Oświatowych, które zostało niebawem zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. Zaangażowali się w jego prace rodzice, nauczyciele, uczniowie, współpracujące ze szkołą zakłady pracy. Postawiono sobie następujące cele: zdobywanie środków na finansowanie stypendiów dla uczniów i nauczycieli, lepsze wyposażenie szkoły, pobudzanie inicjatyw nauczycielskich, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania i wychowania, zwiększanie wpływu rodziców, uczniów i nauczycieli na życie szkoły. Od końca lat 80-tych liceum posiadało własną szkolną gazetkę „Ława”. Opiekunem pisma był polonista Jacek Rybicki. Po jego odejściu w 1992 r. do pracy w komisji krajowej „Solidarności” redakcja zawiesiła działalność. Wznowiono wydawanie pisma w 1994 r. pod nowym tytułem „Czwóreczka”. Gazetę wydawali i pisali do niej sami uczniowie.

Masłowska Teresa - dyrektor ZSO 5 od 1999

Po wyborach parlamentarnych, kiedy F. Potulski został posłem RP, jego obowiązki przejęła dyrektor Danuta Sapucka. Rok 1999 był w gdańskiej oświacie czasem wielkich zmian związanych z reformą oświatową, przeprowadzoną w całym kraju. Nastąpił nowy podział placówek oświatowych na szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne. W marcu tego roku Rada Miasta powołała Gimnazjum nr 34, które włączone zostało w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5. W szkole podstawowej pozostały klasy najwyższe. Ostatni rocznik opuścił mury w 2001 roku kończąc jej działalność. W tym czasie zespołem kierowała dyrektor Teresa Masłowska

Dyrektorzy naczelni IV LO

 • Wysocki Dominik 1946-1949
 • Rozumiłowski Jan 1949-1950
 • Rusinow Anatol 1950-1968
 • Korzeniewska Izabela 1968-1979
 • Cygler Barbara 1979-1982
 • Korpaczewski Henryk 1982-1984
 • Potulski Franciszek 1984-1991 i 1992-1997
 • Sapucka Danuta 1991-1992 i 1997-1999
 • Masłowska Teresa 1999- obecnie

Wicedyrektorzy ds 4 LO

 • Zając Krystyna 1971-1990
 • Ożóg Halina 1990-2004
 • Wachowska – Szwajkowska Ewa 2005-2006
 • Suchacz Dorota 2006 - obecnie

Współczesność[edytuj]

Klasa policyjna

Obecnie w 4 LO w Gdańsku młodzież ma możliwość rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w następujących klasach:

a) aktywności twórczej o profilu artystycznym, z dodatkowymi zajęciami z warsztatów teatralnych i historii sztuki,

b) policyjnej - z przedmiotami prowadzonymi we współpracy z Policją, np. Historia i organizacja Policji, Przestępstwo a wykroczenie. Procedury karne, Kryminalistyka i kryminologia, Elementy psychologii.

c) straży granicznej - z rozszerzonymi zajęciami z wychowania fizycznego wraz z elementami samoobrony (judo, taekwondo) i przedmiotami z zakresu prawa.

Współpraca krajowa[edytuj]

IV LO współpracuje z wieloma instytucjami w Polsce, w tym Policją, Strażą Graniczną, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Gdańską.

Współpraca zagraniczna[edytuj]

Szkoła realizowała kilka projektów edukacyjnych z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Comenius i innych:

 • 2004/2005 - projekt rozwoju szkoły pt. "Od Magna Karty do współczesnej edukacji obywatelskiej" (udział szkół z: Włoch, Danii, Turcji i Polski),
 • 2005/2006 - projekt językowy pt, "Podajmy sobie ręce i poznajmy się" (wymiana młodzieży ze szkołą w Arezzo (Włochy),
 • 2007, 2008, 2009, 2010 - projekty i działania edukacyjne w ramach "Dnia Wiosny",
 • 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 - projekty i działania edukacyjne w ramach akcji "Energia jest naszą przyszłością",
 • 2007-2009 - projekt w ramach akcji DAPHNE II przy współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Oświatowych.

Nagrody i wyróżnienia[edytuj]

 • wyróżnienie w Konkursie EU Internet Awards 2009
 • 3 miejsce w Konkursie EU Internet Awards 2010
 • 3 miejsce w konkursie Energy is Our Future

Linki zewnętrzne[edytuj]Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy WOP w Gdańsku z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3.png Ten artykuł nie spełniał dotychczas kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.