Opłata telekomunikacyjna

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.

Opłata telekomunikacyjna - opłata administracyjna uiszczana przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, która pokrywa koszty realizacji przez administrację łączności ustawowo określonych zadań w zakresie telekomunikacji. Zgodnie polską ustawą Prawo telekomunikacyjne[1] opłata telekomunikacyjna ma w szczególności pokrywać koszty wykonywania przez organy administracji (ministra właściwego ds. łączności i Prezesa UKE) następujących zadań:

  • prowadzenie rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
  • wydawanie decyzji administracyjnych, z wyłączeniem decyzji, za które odrębne przepisy przewidują pobieranie opłat;
  • badanie, weryfikację i kontrolę rynków właściwych wyrobów i usług telekomunikacyjnych;
  • rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;
  • współpracę z instytucjami wspólnotowymi i międzynarodowymi w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa krajowego i wspólnotowego oraz zawartych umów międzynarodowych, a także wykonywanie pozostałych zadań związanych z funkcjonowaniem UKE i ministra właściwego do spraw łączności, z wyłączeniem prowadzenia gospodarki zasobami numeracji i częstotliwości.

Opłatę telekomunikacyjną uiszcza przedsiębiorca telekomunikacyjny, działający co najmniej 2 lata, którego przychody z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej osiągnięte w roku obrotowym poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna, przekroczyły kwotę 4 milionów złotych. Wysokość opłaty telekomunikacyjnej nie może przekroczyć 0,05% rocznych przychodów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, uzyskanych w roku obrotowym poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna.

Wysokość, sposób ustalania, terminy i sposób uiszczania opłaty telekomunikacyjnej jest określana corocznie przez ministra właściwego do spraw łączności (obecnie Ministra Administracji i Cyfryzacji) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Określając wysokość opłaty telekomunikacyjnej, minister bierze pod uwagę wysokość wydatków własnych oraz Prezesa UKE związanych z wykonywaniem wspomnianych zadań w zakresie telekomunikacji, wysokość przychodów przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także potrzebę wyrównania wysokości wpływów z opłaty telekomunikacyjnej w roku poprzednim i wysokości kosztów realizacji zadań w zakresie telekomunikacji. Opłata telekomunikacyjna za rok 2005 została ustalona w wysokości 0,0331% przychodów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w roku 2008 — 0,0329%, a w pozostałych latach w maksymalnej wysokości przewidzianej ustawą, tj. 0,05%[2][3].

Do uiszczenia opłaty telekomunikacyjnej za rok 2012 zobowiązanych było 133 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których łączny dochód będący podstawą do ustalenia wysokości tej opłaty wyniósł ponad 41 mld zł. Przewidywane wpływy z tytułu opłaty telekomunikacyjnej w roku 2012 wynoszą ok. 20,5 mln zł i pokryją ok. 40% wydatków administracji łączności pokrywane z tej opłaty. Maksymalna kwota do zapłaty przez pojedynczego przedsiębiorcę wynosi ok. 4,2 mln zł[4].

Do uiszczenia opłaty telekomunikacyjnej za rok 2013 zobowiązanych jest 150 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których łączny dochód w roku 2011, będący podstawą do ustalenia wysokości tej opłaty wyniósł ponad 42,148 mld zł. Przewidywane wpływy z tytułu opłaty telekomunikacyjnej w roku 2013 wynoszą ok. 21 mln zł i pokryją ok. 57% wydatków administracji łączności pokrywane z tej opłaty[5].

  1. art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 2004 - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2857 z późn. zm.)
  3. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 418)
  4. Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (pol.). [dostęp 2012-05-04].
  5. Projekt z dnia 17 września 2012 r. rozporządzenia Ministra administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (pol.). [dostęp 2013-06-19].