Pozwolenie radiowe

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.

Pozwolenie radiowe – w polskim Prawie telekomunikacyjnym administracyjne uprawnienie niezbędne do używania niektórych urządzeń radiowych. Pozwolenie jest wydawane na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu przez Prezesa UKE w drodze decyzji[1].

Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń radiowych przeznaczonych wyłącznie do odbioru oraz urządzenia nadawczego lub nadawczo odbiorczego[2]:

 • używanego dla potrzeb zagranicznej radiokomunikacji lotniczej lub morskiej i żeglugi śródlądowej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi, jeżeli urządzenie zostało dopuszczone do używania przez właściwy organ krajowy lub zagraniczny;
 • używanego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi na okres nieprzekraczający 90 dni;
 • końcowego, wykorzystującego międzynarodowo uzgodnione zakresy częstotliwości:
  • dołączanego do zakończenia sieci telekomunikacyjnej operatora publicznego (w tym telefonów komórkowych),
  • służącego do utrzymywania łączności z przebywającym krótkookresowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub znajdującym się na nim w tranzycie, zagranicznym pojazdem, statkiem morskim lub statkiem żeglugi śródlądowej albo statkiem powietrznym, przytwierdzonego w sposób trwały do tego pojazdu lub statku,
  • niewymagających rezerwacji częstotliwości.

Minister właściwy do spraw łączności może, w drodze rozporządzenia, rozszerzyć zakres urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia, kierując się zasadą zwiększania liczby rodzajów takich urządzeń, a także wzór i tryb składania wniosku o wydanie pozwolenia oraz rodzaje dołączanych dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, uwzględniając specyfikę służb radiokomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych lub usług telekomunikacyjnych, w których będą wykorzystywane urządzenia radiowe.

Podmiot posiadający rezerwację częstotliwości lub podmiot przez niego upoważniony mogą żądać wydania pozwolenia radiowego dotyczącego wykorzystania zasobu częstotliwości objętego rezerwacją częstotliwości w okresie jej obowiązywania.

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może nie byc zachowany w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Pozwolenie radiowe określa[3]:

 • uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres;
 • rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie;
 • warunki wykorzystywania częstotliwości;
 • warunki używania urządzenia, w szczególności rodzaj służby radiokomunikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej, w której urządzenie może być wykorzystywane, a także:
  • dla urządzenia radiowego naziemnego lub rezerwacji częstotliwości w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą takich urządzeń:
   • częstotliwość lub częstotliwości graniczne kanałów lub zakresów częstotliwości albo numery kanałów,
   • lokalizację urządzenia albo obszar jego przemieszczania,
   • moc promieniowaną lub moc wyjściową,
   • polaryzację, wysokość zawieszenia i charakterystykę promieniowania anteny nadawczej,
   • rodzaj sygnału i parametry techniczne jego nadawania;
  • dla naziemnej stacji satelitarnej lub rezerwacji częstotliwości dla świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą nadawczo-odbiorczego urządzenia radiowego umieszczonego na sztucznym satelicie Ziemi:
   • nazwę wykorzystywanego satelity i jego położenie,
   • odpowiednio, lokalizację naziemnej stacji satelitarnej lub obszar jej przemieszczania,
   • częstotliwość lub częstotliwości skrajne zakresów częstotliwości lub kanałów częstotliwości albo numery kanałów, wykorzystywane do transmisji sygnałów w kierunkach: kosmos–Ziemia i Ziemia–kosmos,
   • rodzaj sygnału i parametry techniczne jego nadawania.
 • okres ważności;
 • termin rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości;
 • zobowiązania, jakie podmiot, któremu przydzielono prawo wykorzystania częstotliwości, przyjął na siebie podczas przetargu albo konkursu.

W pozwoleniu można określić warunki używania urządzenia i obowiązki użytkownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Pozwolenie może zawierać przydział i uprawnienie do korzystania sygnałów identyfikacyjnych lub znaków wywoławczych.

Z wyjątkiem pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, pozwolenie wydaje się podmiotowi, który spełnia wymagania określone ustawą, oraz jeżeli:

 • nie występuje zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, naruszenie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną oraz zakłócenie pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych
 • częstotliwości objęte wnioskiem:
  • są dostępne,
  • zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania częstotliwości przewiduje ich zagospodarowanie zgodne z wnioskiem,
  • mogą być chronione przed zaburzeniami elektromagnetycznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej,
  • zostały międzynarodowo uzgodnione w zakresie i formie określonej w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
 • wnioskodawca przedłoży:
  • potwierdzenie spełniania przez urządzenie zasadniczych wymagań,
  • wymagane świadectwo operatora radiowego, w przypadku osoby fizycznej,
  • zaświadczenie, o ile je posiada,
  • rezerwację częstotliwości, jeżeli została dokonana.

Pozwolenia radiowe dla służb radiokomunikacyjnych innych niż służba radiokomunikacyjna amatorska są wydawane na okres nieprzekraczający 10 lat.

Rodzaje pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wymagania niezbędne do uzyskania takiego pozwolenia, okres ich ważności pozwoleń zostały określone szczegółowo i innych przepisach[4].

Używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego bez pozwolenia radiowego (w przypadkach kiedy jest ono wymagane) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a urządzenia przeznaczone lub służące do popełnienia wyżej wymienionego czynu, decyzją sądu mogą podlegać przepadkowi, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy[5].

 1. Art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489)
 2. Art. 144 ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489)
 3. Art. 145-146 ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489)
 4. Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 10 grudnia 2014 w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (pol.). [dostęp 2016-04-20].
 5. Art. 208 ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489)